Kąpieliska

Wstęp

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz nadzorem nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. nr 86, poz. 478, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. nr 91, poz. 527, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. nr 36, poz. 191).

Inne przepisy prawne dotyczące kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli:

 • ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. poz. 261),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 108),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. poz. 286),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 282).

Woda w kąpieliskach jest elementem środowiska i jej jakość jest bezpośrednio uzależniona od stanu tego środowiska. Woda jest deficytowym zasobem naturalnym i koniecznym jest objęcie jej należytą ochroną. Polityka Wspólnoty Europejskiej poprzez swoje akty prawne dąży do ciągłej poprawy stanu środowiska, w tym również wód. Krajowe przepisy stawiają za cel ochronę środowiska i zdrowia publicznego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz jej ochronę przed dalszym zanieczyszczeniem, co stanowi realizację wspólnotowego zobowiązania do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody w kąpieliskach.

Najważniejszym działaniem w dążeniu do ciągłej poprawy jakości wody w kąpieliskach jest – prowadzone przez podmioty zaangażowane w nadzór i organizację kąpielisk – zarządzanie jakością wody w kąpieliskach polegające na podejmowaniu wszelkich działań mających na celu lepsze rozpoznawanie ryzyka zanieczyszczenia, co w szczególności wpływa na poprawę jakości wody. Zgodnie przepisami prawa krajowego środkami zarządzania są następujące działania:

 • określenie i regularna aktualizacja profilu wody w kąpielisku,
 • określenie harmonogramu kontroli wody w kąpielisku,
 • kontrola wody w kąpielisku,
 • ocena jakości wody w kąpielisku,
 • klasyfikowanie jakości wody w kąpielisku,
 • określenie oraz ocena przyczyn zanieczyszczenia, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie kąpiących się,
 • informowanie społeczeństwa, w tym aktywne rozpowszechnianie i niezwłoczne udostępnianie informacji o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli przez oznakowanie kąpieliska,
 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie narażeniu kąpiących się na kontakt z zanieczyszczeniami,
 • podejmowanie działań w celu obniżenia ryzyka zanieczyszczenia.

Nadzorowanie kąpielisk w obszarze jakości wody oparte jest na ocenie zagrożeń. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony wody w kąpieliskach jest możliwe poprzez ocenę realnych zagrożeń, analizę wskaźników mikrobiologicznych i przede wszystkim poprzez prowadzenie zarządzania jakością wody w kąpieliskach przez organizatora, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która pozwala na wykrycie zanieczyszczeń stanowiących niebezpieczeństwo dla osób kąpiących się. Ocena jakości wody odzwierciedla rzeczywisty stan jakości wody na kąpielisku i odbywa się poprzez analizę parametrów świadczących o zanieczyszczeniu kałowym wody – Escherichia coli i enterokoki, które zostały zakwalifikowane jak stanowiące potencjalnie największe ryzyko zdrowotne dla osób kąpiących się. Prewencyjne działania podejmowane w odniesieniu do wód w kąpieliskach oparte są na realnej ocenie wody i natychmiastowej reakcji. Te środki prewencyjne to badanie mikrobiologiczne wody oraz wizualne nadzorowanie wody w zakresie występowania zakwitu sinic, makroalg, fitoplanktonu morskiego oraz stałych zanieczyszczeń mogących wpływać na bezpieczeństwo osób kąpiących się.

Zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w zakresie kąpielisk

Kluczowe podmioty współodpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne funkcjonowania kąpielisk to:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • rada gminy,
 • organizator kąpieliska,
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zadania dla wskazanych podmiotów w zakresie zgłaszania, opiniowania, uchwalania wykazu kąpielisk na dany sezon kąpielowy i zarządzania nimi zostały wskazane w ustawie Prawo wodne. Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych podmiotów został przedstawiony poniżej.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta – organ wykonawczy samorządu gminnego, odpowiada za sprawy organizacyjne związane z wyznaczaniem kąpielisk i prowadzeniem ewidencji, tj.:

 • przygotowuje projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk sporządzony po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez organizatorów kąpielisk oraz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska, dla których będzie organizatorem,
 • podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk oraz rozpatruje zgłoszone uwagi i propozycje,
 • przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania właściwemu: dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich, również właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego,
 • prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk,
 • przekazuje na wniosek właściwego inspektora sanitarnego lub organów w sprawach gospodarowania wodami informacje zawarte w prowadzonej przez niego ewidencji,
 • rozpowszechnia informacje o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu.

Rada gminy - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, odpowiada za:

 • zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty1, w szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 5) ochrony zdrowia, (…) 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • zatwierdza projekt uchwały wyznaczającej kąpieliska na terenie danej gminy.

Organizator kąpieliska - odpowiada za sprawy techniczne związane z prowadzeniem kąpieliska, tj.:

 • zorganizowanie kąpieliska i utrzymanie infrastruktury przy nim zlokalizowanej,
 • wnioskuje o wyznaczenie kąpieliska uchwałą wójta, burmistrza, prezydenta miasta i umieszczenie w ewidencji kąpielisk na terenie gminy,
 • aktualizuje dane, które zgodnie z ustawą zobowiązany jest dostarczyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta,
 • oznakowuje kąpielisko,
 • sporządza profil wody w kąpielisku,
 • prowadzi kontrolę wewnętrzną zgodnie z art. 163 ust. 4 ustawy Prawo wodne,
 • ustala wspólnie z właściwym inspektorem sanitarnym harmonogram poboru próbek wody do badań laboratoryjnych,
 • prowadzi systematyczne wizualne nadzorowanie kąpieliska,
 • zleca badanie jakości wody laboratoriom upoważnionym ustawowo (laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria zatwierdzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • niezwłocznie przekazuje wyniki badania wody właściwemu inspektorowi sanitarnemu celem dokonania bieżącej oceny jakości wody,
 • informuje właściwego inspektora sanitarnego o wystąpieniu zmian mogących mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku oraz o zawieszeniu harmonogramu badań wody w kąpielisku,
 • informuje kąpiące się osoby o jakości wody w kąpielisku i o zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustala przyczynę ewentualnego zanieczyszczenia wody i podejmuje działania w celu ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • opiniują projekty uchwał rad gmin w sprawie wykazu kąpielisk,
 • przekazują wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast informacje dotyczące oceny jakości wody, klasyfikacji wody oraz zakazu kąpieli,
 • przekazują organizatorom informacje dotyczące oceny jakości wody oraz klasyfikacji pochodzące z kontroli urzędowej,
 • przekazują informacje o liczbie kąpielisk i przyczynie zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego,
 • prowadzą kontrolę urzędową wody poprzez:
  • ocenę bieżącą i sezonową jakości wody w kąpielisku,
  • klasyfikację jakości wody w kąpielisku,
  • wyznaczanie punktów pobrania próbek wody do badań,
  • wykonywanie badań próbek wody przed sezonem kąpielowym oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku,
  • ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej,
  • w przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań jakości wody, zobowiązują organizatorów do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań,
 • wprowadzają zakaz kąpieli w przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań jakości wody,
 • sporządzają po sezonie kąpielowym sprawozdania o jakości wody,
 • prowadzą i aktualizują internetowy serwis kąpieliskowy,
 • udostępniają dane do profilów wody w kąpieliskach.

Zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w zakresie miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy Prawo wodne przez miejsce wykorzystywane do kąpieli rozumie się wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli. Organizowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli jest rozwiązaniem doraźnym do chwili wprowadzenia nowych przepisów prawnych, które ustanowią te miejsca jako obiekty mające za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się podczas zorganizowanego krótkotrwałego wypoczynku letniego (obozy młodzieżowe, harcerskie, okazjonalnie ośrodki wypoczynkowe tj. campingi czy pola namiotowe lub gospodarstwa agroturystyczne).

Podmioty współodpowiedzialne za funkcjonowanie miejsc wykorzystywanych do kąpieli to:

 • organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zadania dla wskazanych podmiotów w zakresie zarządzania nimi zostały wskazane w ustawie Prawo wodne. Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych podmiotów został przedstawiony poniżej.

Organizator:

 • wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania orazprzynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania,
 • wykonuje badanie jakości wody w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się osób,
 • oznakowuje miejsce wykorzystywane do kąpieli,
 • niezwłocznie przekazuje właściwemu państwowemu inspektoratowi sanitarnemu wyniki badań wody.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • dokonują bieżących ocen jakości wody,
 • przeprowadzają kontrole urzędowe w przypadku, gdy wyniki badań wykonanych przez organizatora miejsca mogą wskazywać, iż woda nie spełnia wymagań określonych w przepisach,
 • przekazują wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast informacje dotyczące oceny jakości wody,
 • przekazują organizatorom informacje dotyczące ocen jakości wody pochodzące z kontroli urzędowej.

Stan sanitarny kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w 2016 r.

Zgodnie z art. 163c ust.2 ustawy Prawo wodne, Główny Inspektor Sanitarny sporządza po sezonie kąpielowym sprawozdanie o jakości wody w kąpieliskach i przekazuje je corocznie do dnia 31 grudnia Komisji Europejskiej wraz z informacją o podjętych środkach zarządzania oraz przypadkach i przyczynach zawieszenia stosowania harmonogramu pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W roku 2013 Polska raportowała do Komisji Europejskiej 204 kąpieliska, w 2014 r. odnotowała ich 201, w roku 2015 – 197 kąpielisk, natomiast w 2016 r. – 201. W porównaniu do roku 2015 liczba wszystkich kąpielisk w Polsce zwiększyła się o 4 kąpieliska.

Nadzorem sanitarnym w 2016 r. objęto 201 kąpielisk (100% obiektów ujętych w ewidencji).

Najwięcej kąpielisk objętych nadzorem sanitarnym znajdowało się na obszarze województw:

 • pomorskiego (66),
 • zachodniopomorskiego (48).

Najmniej kąpielisk zlokalizowanych było w województwach:

 • małopolskim (1),
 • podlaskim (1),
 • podkarpackim (1).

Grupa kąpielisk morskich objętych nadzorem w sezonie kąpielowym 2016 r. liczyła 88 obiektów (stanowi to odpowiednio około 44% ogółem i 100% skontrolowanych kąpielisk w grupie). Kąpieliska morskie znajdują się w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Znaczenie tych kąpielisk jest duże z uwagi na znaczną liczbę osób korzystających z nich w sezonie letnim. Na terenie województwa pomorskiego znajdowały się 53 kąpieliska morskie, (o trzy kąpieliska więcej niż w roku 2015) oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego otwartych było 35 kąpielisk morskich (o trzy kąpieliska więcej niż w 2015 roku).

Największa liczba kąpielisk śródlądowych znajdowała się w 2016 r. w województwach:

 • wielkopolskim (27),
 • zachodniopomorskim (13),
 • pomorskim (13),
 • kujawsko-pomorskim (12),
 • warmińsko-mazurskim (12).

Tabela 20. Liczba kąpielisk nadzorowanych i raportowanych do Komisji Europejskiej w latach 2013-2016

Rodzaj wody Liczba kąpielisk raportowanych do Komisji Europejskiej
2013 2014 2015 2016
Wody przybrzeżne i przejściowe 82 84 82 88
Wody wewnętrzne 122 117 115 113
Razem 204 201 197 201

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Wykres 30. Liczba kąpielisk nadzorowanych i raportowanych do Komisji Europejskiej w latach 2013 – 2016

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Tabela 21. Liczba kąpielisk z podziałem na śródlądowe i morskie oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w 2016 r.

Województwo Kąpieliska Miejsca wykorzystywane do kąpieli
ogółem śródlądowe morskie
dolnośląskie 3 3 0 29
kujawsko-pomorskie 12 12 0 65
lubelskie 2 2 0 52
lubuskie 6 6 0 63
łódzkie 4 4 0 24
małopolskie 1 1 0 19
mazowieckie 5 5 0 46
opolskie 2 2 0 19
podkarpackie 1 1 0 24
podlaskie 1 1 0 32
pomorskie 66 13 53 152
śląskie 5 5 0 24
świętokrzyskie 6 6 0 30
warmińsko-mazurskie 12 12 0 102
wielkopolskie 27 27 0 96
zachodniopomorskie 48 13 35 84
POLSKA 201 113 88 861

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Wykres 31. Liczba kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w latach 2014 – 2016

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Wykres 32. Liczba kąpielisk morskich i śródlądowych w porównaniu z miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w sezonie kąpielowym 2016 r.

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Wykres 33. Liczba kąpielisk z podziałem na województwa w 2016 r

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Biorąc pod uwagę fakt zmian przepisów w zakresie funkcjonowania kąpielisk oraz wprowadzenie nowego pojęcia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, które zostało wprowadzone przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 44, poz. 253) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli. Ich liczba w 2014 r. wynosiła 897, w 2015 r. zmalała do 886, a w 2016 r. spadła do wartości 861 (poniżej podsumowujące zestawienia).

W sezonie letnim 2016 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej objęły nadzorem wszystkie 861 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Wydały łącznie 1916 bieżących ocen jakości wody, w tym 61 ocen o okresowej nieprzydatności wody do kąpieli. 828 miejsc wykorzystywanych do kąpieli spełniało wymagania jakości wody, zaś w przypadku 33 miejsc wystąpiły przypadki czasowego braku ich spełnienia.

W sezonie kąpielowym w 2016 r. na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczony był wykaz wszystkich miejsc wykorzystywanych do kąpieli nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wykres 34. Liczba miejsc wykorzystywanych do kąpieli z podziałem na województwa w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Wykres 35. Liczba kąpielisk z podziałem na województwa w latach 2014 – 2016

Źródło: opracowanie własne (GIS)

W 2016 r. spośród 201 czynnych kąpielisk większość była zorganizowana na jeziorach. Systematyka podziału akwenów jest zgodna z wymaganiami Komisji Europejskiej i dzieli się na trzy kategorie. Pierwszą z nich są jeziora, czyli części wód śródlądowych powierzchniowych stojących. Kolejną są rzeki, czyli części wód śródlądowych płynących w przeważającej części po powierzchni lądu, ale mogących na pewnych odcinkach swego biegu płynąć pod ziemią. Ostatnią kategorią są wody przejściowe i przybrzeżne. Wody przejściowe oznaczają części wód powierzchniowych w obszarach ujść rzek, które są częściowo zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich. Wody przybrzeżne to wody powierzchniowe po stronie w kierunku lądu od linii, której najbliższy punkt linii brzegowej jest na odległości jednej mili morskiej po stronie w kierunku morza, od najbliższego punktu linii bazowej, od której mierzona jest szerokość wód terytorialnych, rozszerzając się tam gdzie to stosowane, aż do zewnętrznej granicy wód przejściowych2.

Tabela 22. Liczba kąpielisk w latach 2014 – 2016

Województwo 2014 2015 2016
dolnośląskie 3 3 3
kujawsko-pomorskie 13 12 12
lubelskie 2 2 2
lubuskie 6 7 6
łódzkie 5 5 4
małopolskie 1 1 1
mazowieckie 5 5 5
opolskie 2 2 2
podkarpackie 1 1 1
podlaskie 1 1 1
pomorskie 65 64 66
śląskie 5 5 5
świętokrzyskie 5 4 6
warmińsko-mazurskie 13 12 12
wielkopolskie 27 28 27
zachodniopomorskie 47 45 48
POLSKA 201 197 201

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Rysunek 4. Lokalizacja kąpielisk uchwalonych i raportowanych do Komisji Europejskiej w 2016 r.

Żródło: opracowanie własne (GIS)

Nadzór nad jakością wody

Do najistotniejszych elementów nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami należy ocena jakości wody, prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Organizator kąpieliska jest zobowiązany do ustalenia z właściwym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobierania próbek i wykonywania zgodnie z nim badań jakości wody, tak aby każde kąpielisko było zbadane minimum czterokrotnie w trakcie jego funkcjonowania w sezonie kąpielowym. W ramach kontroli urzędowej, zarówno w kąpieliskach, jak i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w oparciu zarówno o badania własne, jak i te przekazane przez organizatorów, właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni dokonywali bieżącej oceny jakości wody. W przedmiotowej ocenie przydatności wody do kąpieli uwzględniano przede wszystkim wskaźniki mikrobiologiczne kałowego zanieczyszczenia wody oraz zakwity sinic.

W 2016 r. liczba kąpielisk, która spełniała wymagania jakości wody wynosiła 174, co stanowi 87% wszystkich kąpielisk. Dla 27 kąpielisk wystąpiły przypadki czasowego braku spełnienia wymagań jakości wody, co stanowi 13% wszystkich skontrolowanych kąpielisk. Oceny o nieprzydatności wody do kąpieli były wydawane ze względu na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, jak również na zakwity sinic w kąpieliskach.

Jednocześnie, w każdym przypadku okresowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nadmiernego zakwitu sinic lub innych zanieczyszczeń, organizator kąpieliska i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowały natychmiastowe środki zarządzania w odniesieniu do wód w kąpieliskach. Polegają one na określeniu i ocenie przyczyn zanieczyszczenia, skutecznym informowaniu osób kąpiących się oraz podejmowaniu czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżeniu ryzyka zanieczyszczenia. Stwierdzone braki spełnienia wymagań jakości wody nie obrazują stanu z całego sezonu, a wskazują na sytuacje zaistnienia okresowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub zakwitu sinic.

W ramach nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach, zarówno organizatorzy kąpielisk jak i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczególną uwagę zwracały na zakwity sinic3.

Kontrola występowania sinic odbywa się na podstawie wizualnego nadzorowania wody, jej koloru, występowania zawiesiny, mętności wody. Z uwagi na zachodzące w zbiornikach wodnych w okresie letnim procesy eutrofizacji, sinice wykazują w tym czasie tendencję do gwałtownego namnażania się. Zakwit jest to duże zagęszczenie glonów w zbiorniku wodnym powodujące zmianę barwy wody na kolor zielony, czerwony lub pomarańczowy w zależności od barwników zawartych w poszczególnych gatunkach glonów, a także zmianę zapachu wody (np. zapach trawiasty, rybny, stęchły). Podczas zakwitu sinic niebezpieczeństwo dla zdrowia osób korzystających z kąpieli stanowią produkowane przez nie toksyny. Monitorowanie nadmiernego zakwitu sinic pozwala na szybką reakcję w chwili powstania generowanego przez nie zagrożenia neurologicznego i hepatoksycznego. Przy dużym nasłonecznieniu, stojącej wodzie i wysokiej temperaturze w wodach zbiorników wodnych dochodzi do tworzących się w zatokach kożuchów wydzielających nieprzyjemny zapach i masowy rozwój sinic. Kwitnienie powstaje w około 2 dni i utrzymuje się przez około 5 – 7 dni. Kąpiel w wodzie, w której występują sinice może być przyczyną podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego i/lub zaburzeń neurologicznych. Gdy sinice obumierają, rozkładające je bakterie zaczynają zużywać tlen, co zabija ryby oraz zwierzęta i rośliny wodne. Należy podkreślić, że do tej pory nie odnotowano śmiertelnego zatrucia ludzi toksynami sinic. Należy pamiętać, aby nie korzystać z kąpieli w zbiornikach wodnych, w których zauważymy zmiany barwy i zapachu wody, gdyż można przypuszczać iż doszło tam do nadmiernego rozwoju sinic.

Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli kąpielisk dokonywały wizualnej oceny w zakresie nie tylko obecności zakwitów sinic, ale również innych zanieczyszczeń i odpadów jak: materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, przedmioty pływające, jak również zwracały uwagę na wyposażenie kąpielisk. W sezonie kąpielowym 2016 odnotowano zanieczyszczenie dwóch kąpielisk substancjami smolistymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz fauny i flory wody w kąpieliskach.

3 Sinice, inaczej cyjanobakterie występują we wszystkich zbiornikach wodnych, jednak problemem stają się, gdy wzrost ich ilość. Pojawiają się w wodzie okresowo, szczególnie w okresie wysokich temperatur towarzszących sezonowi letniemu. Stężenie toksyn sinicowych (w tym mikrocystyn) i związane z tym ryzyko zdrowotne w wodach zbiorników wykorzystywanych do kąpieli, uzależnione jest takich czynników, jak stabilność warunków pogodowych, głębokość zbiornika, siła i kierunek wiatru.

Terminy otwarcia kąpielisk

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne sezon kąpielowy obejmuje okres między 15 czerwca a 30 września. Indywidualnie dla każdego kąpieliska decyzję o jego otwarciu i zamknięciu w ramach czasowych określonych prawem praktycznie podejmuje organizator kąpieliska. Sezon kąpielowy jest okresem określonym przez radę gminy w uchwale, terminy te są zatwierdzane uchwałą Rady gminy, dodatkowo informacje można znaleźć w Serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny (https://sk.gis.gov.pl/).

Klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wprowadza definicję klasyfikacji, przez którą rozumie się przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej klasy ze względu na jej właściwości. w celu określenia klasyfikacji niezbędna jest obserwacja jakości wody i jej ocena na przestrzeni dłuższego czasu. Zgodnie z przepisami ocena jakości wody ma być przeprowadzona na koniec każdego sezonu kąpielowego dla każdego kąpieliska.

Klasyfikacja realizowana jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli w wyniku oceny jakości wody w kąpielisku prowadzonej zgodnie z ww. ustawą.

Wodę w kąpielisku można klasyfikować jako:

 • niedostateczną,
 • dostateczną,
 • dobrą,
 • doskonałą.

Dla wód przybrzeżnych oraz przejściowych i dla wód powierzchniowych (wewnętrznych) normy najwyższych dopuszczalnych stężeń dla parametrów mikrobiologicznych są inne. Wody przybrzeżne oznaczają wody powierzchniowe od linii lądu, od której każdy punkt oddalony jest na odległość jednej mili morskiej w kierunku morza, od najbliższego punktu linii bazowej, od której mierzona jest szerokość wód terytorialnych, rozszerzając się, gdzie stosowne, aż do zewnętrznej granicy wód przejściowych. Wody przejściowe to części wód powierzchniowych w obszarach ujść rzek, które są częściowo zasolone na skutek bliskości wód przybrzeżnych, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich.

Klasyfikacja w kąpielisku przeprowadzana jest na podstawie zestawu danych o jakości wody w kąpielisku, opracowanego w odniesieniu do danego sezonu kąpielowego oraz trzech poprzedzających sezonów kąpielowych, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Wymagania przedstawiono w Tabeli 23.

Tabela 23. Klasyfikacja wody w kąpielisku – wymagania

Klasyfikacja wody w kąpielisku – wymagania mikrobiologiczne dla wód powierzchniowych
Parametr Jakość doskonała Jakość dobra Jakość dostateczna
Enterokoki (jtk/100ml lub NPL/100ml) 200* 400* 330**
E.coli (jtk/100ml lub NPL/100ml) 500* 1000* 900**
Klasyfikacja wody w kąpielisku – wymagania mikrobiologiczne dla wód przybrzeżnych i przejściowych
Enterokoki (jtk/100ml lub NPL/100ml) 100* 200* 185**
E.coli (jtk/100ml lub NPL/100ml) 250* 500* 500**
*oparte na ocenie 95-percentyla
**oparte na ocenie 90-percentyla

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej klasyfikacja wody w kąpielisku, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ma być sporządzona po uzyskaniu pełnego zestawu danych o jakości wody, co ma nastąpić nie później niż do końca 2015 roku zgodnie z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Wyniki klasyfikacji jakości wody w kąpieliskach raportowane do Komisji Europejskiej w 2016 r. przedstawione zostały w Tabeli 24:

Tabela 24. Klasyfikacja wody w kąpielisku – wyniki

Liczba kąpielisk w sezonie kąpielowym w 2016 r. Klasyfikacja kąpielisk w 2016 r. oraz kąpieliska niepodlegające klasyfikacji
doskonała dobra dostateczna niedostateczna nowe kąpielisko4 niewystarczające próbkobranie5
201 133 32 16 1 18 1

Źródło: opracowanie własne (GIS)

4 Nowe kąpielisko które nie podlega jeszcze klasyfikacji z uwagi na niewystarczający zestaw danych o jakości wody w kąpielisku.

5 Niespełnienie kryteriów częstotliwości oraz liczby próbek wchodzących do zestawu danych do oceny jakości wody (pierwsza próbka pobrana na krótko przed początkiem sezonu, niezachowanie częstotliwości próbkobrania w trakcie sezonu kąpielowego – max. odstęp między próbkobraniem nie dłuższy niż jeden miesiąc, brak zestawu danych do klasyfikacji).

Klasyfikacja jakości wody mogła zostać wykonana dla 182 kąpielisk z uwagi na dostępność pełnych zestawów danych o jakości wody niezbędnych do przeprowadzenia przyporządkowania kąpielisk do poszczególnych klas jakości wody. W 2016 r. 133 kąpieliska sklasyfikowano jako doskonałe, 32 otrzymało status jakości dobrej, 16 dostatecznej i 1 kąpielisko otrzymało wynik niedostatecznej jakości. Po zakończeniu sezonu kąpielowego w 2016 r. 18 kąpielisk nie podlegało jeszcze klasyfikacji z uwagi, iż zostały wyznaczone po 2012 r. lub w kolejnych latach i w związku z czym nie posiadają wystarczającego zestawu danych o jakości wody. 1 kąpielisko nie spełniało kryteriów częstotliwości oraz liczby próbek wchodzących do zestawu danych do oceny jakości wody (pierwsza próbka niepobrana na krótko przed początkiem sezonu, niezachowanie częstotliwości próbkobrania w trakcie sezonu kąpielowego – maksymalny odstęp między badaniami nie powinien być dłuższy niż jeden miesiąc).

Wykres 36. Klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach

Źródło: opracowanie własne (GIS)

Serwis kąpieliskowy

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do prowadzenia od sezonu kąpielowego w 2013 r. Serwisu kąpieliskowego. Serwis kąpieliskowy od 2013 r. dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem http://sk.gis.gov.pl/.

Prowadzony internetowy serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym, który prezentuje na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami Rad gmin kąpielisk oraz przedstawia aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach i infrastrukturze kąpielisk. Ogólnie dostępne komunikaty przyczyniają się nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa korzystającego z kąpielisk, podnoszenia jakości usług, ale także do wzrostu świadomości zdrowotnej osób kąpiących się.

Realizując zadanie aktywnego rozpowszechniania informacji dotyczących jakości wód w kąpieliskach oraz o dostępnej infrastrukturze kąpieliskowej, Główny Inspektor Sanitarny od 2008 r. prowadzi Serwis kąpieliskowy w oparciu o dane z szesnastu wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Serwis kąpieliskowy w sezonie kąpielowym 2016 był na bieżąco aktualizowany w terminie 15 czerwca – 30 września, zgodnie z okresem trwania sezonu kąpielowego i był prowadzony na podstawie danych uzyskiwanych od właściwych państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Celem Serwisu kąpieliskowego jest przede wszystkim natychmiastowe przekazywanie i rozpowszechnianie informacji o jakości wody w kąpieliskach podczas letniego wypoczynku tak, aby minimalizować ryzyko zdrowotne osób kąpiących się. Na podstawie sprawozdania z badania jakości wody prowadzonego dla każdego kąpieliska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody w celu określenia jej przydatności do kąpieli. Informacja ta zostaje zamieszczona w Serwisie kąpieliskowym na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zdjęcie 1. Strona główna Serwisu kąpieliskowego

Źródło: sk.gis.gov.pl

Zdjęcie 2. Widok mapy lokalizującej kąpieliska w Polsce

Źródło: sk.gis.gov.pl

Zdjęcie 3. Informacja z Serwisu kąpieliskowego o przydatności wody do kąpieli

Źródło: sk.gis.gov.pl

Zdjęcie 4. Informacja z Serwisu kąpieliskowego o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i innewymagania

Źródło: sk.gis.gov.pl

Serwis kąpieliskowy zawiera informacje dotyczące kąpielisk, a w szczególności:

 • wykaz kąpielisk,
 • bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku,
 • informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyn zakazu oraz informację o innych zaleceniach dotyczących jakości wody,
 • ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym,
 • informacje o:
  • możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,
  • liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego, z uwagi na takie zanieczyszczenie,
  • ostrzeżeniu o każdym takim występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu,
  • dane o rodzaju oraz spodziewanym czasie trwania sytuacji wyjątkowej, której występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.

Ponadto, Serwis kąpieliskowy zawiera dodatkowe informacje z zakresu infrastruktury na obszarze kąpieliska, które podzielone są na trzy kategorie.

Pierwsza kategoria to „Programy i wyróżnienia” dla danego kąpieliska według zwyczajowo przyjętej definicji, na przykład Błękitna flaga. Jest to nazwa programu wdrażanego przez pozarządową organizację ekologiczną – Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE), zrzeszającą narodowe organizacje pełniące rolę krajowych koordynatorów programów FEE. Błękitna Flaga jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa, a także prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych. Idea Kampanii Błękitnej Flagi powstała w 1985 r. we Francji, kiedy to kilka miejscowości położonych na Lazurowym Wybrzeżu przyznało certyfikaty Błękitnej Flagi wyróżniającym się kąpieliskom. Jako kryterium przyznania wyróżnienia uznano prawidłową gospodarkę ściekową i dobrą jakość wody.

Druga kategoria to „Infrastruktura”, w skład której wchodzą informacje czy na terenie kąpieliska znajduje się:

 • ogrodzenie,
 • wyznaczona strefa do pływania,
 • wyznaczona strefa na plaży do rekreacji i sportu,
 • pomost, molo itp.,
 • możliwość cumowania sprzętu wodnego,
 • wydzielone miejsce do grillowania lub zorganizowania ogniska,
 • dostęp do punktu czerpania wody z odprowadzaniem ścieków,
 • przystosowanie dla osób niepełnosprawnych,
 • kosz na śmieci,
 • toaleta,
 • natrysk,
 • przebieralnia.

Trzecia kategoria to „Bezpieczeństwo”, w skład której wchodzą informacje czy na terenie kąpieliska znajduje się:

 • maszt z flagą WOPR,
 • ratownik,
 • wydzielone specjalne miejsce do kąpieli dla dzieci,
 • wydzielone specjalne miejsce do zabawy dla dzieci,
 • zakaz wprowadzania zwierząt domowych,
 • regulamin kąpieliska,
 • tablica informacyjna (regulamin).

W trakcie trwania sezonu kąpielowego na stronach internetowych wojewódzkich, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych publikowane były komunikaty o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.

Zdjęcie 5. Informacje szczegółowe o kąpielisku

Źródło: sk.gis.gov.pl

Działania edukacyjne w obszarze kąpielisk

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują działania mające na celu zwrócenie uwagi zarówno samorządów, władz lokalnych jak i organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na zalety wynikające z tworzenia kąpielisk oraz na potrzebę korzystania w czasie letnim z kąpielisk przez mieszkańców Polski i turystów zagranicznych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują oraz udzielają porad organizatorom kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w trakcie trwania sezonu kąpielowego w zakresie prowadzenia nadzoru nad jakością wody. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazuje, iż do zakresu działań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, należy przez to rozumieć również potrzeby związane z organizacją i udostępnianiem kąpielisk. Podobne wskazanie zawarte jest w art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, który stanowi, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do zadań własnych gminy.

Art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne, który stanowi, iż rada gminy ma określić w drodze uchwały wykaz kąpielisk do 31 maja każdego roku, pozwala społeczeństwu wpływać na decyzje organów gminy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków rekreacji i wypoczynku zgodnych z jego oczekiwaniami. Jeśli lokalna społeczność oczekuje zorganizowania na terenie gminy bezpiecznego, systematycznie nadzorowanego kąpieliska, spełniającego wszystkie obowiązujące wymagania, to niewątpliwie organy samorządowe powinny wziąć pod uwagę taką potrzebę. Stanowi to wypełnienie zaleceń dyrektywy 2006/7/WE umożliwiających aktywny udział społeczeństwa w procesie tworzenia nowych kąpielisk oraz zgłaszania propozycji, uwag, skarg i wniosków w stosunku do kąpielisk już istniejących.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie podmioty zaangażowane w organizację kąpielisk, a w szczególności wójt, burmistrz lub prezydent miasta, powinny dążyć do zwiększenia na administrowanym obszarze liczby kąpielisk i promowania bezpiecznej kąpieli w obszarze kąpielisk, które charakteryzują się najwyższymi standardami.

W 2016 r. nastąpił wzrost liczby kąpielisk ze 197 na 201 obiektów. Ponadto odnotowano spadek liczby miejsc wykorzystywanych (spadek z 886 na 861), która jednak nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Powyższe wynika z faktu, iż w przepisach określono wyższe wymagania dla kąpielisk, które mają zapewnić kompleksowy nadzór nad jakością wody, prowadzony nie tylko przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale przede wszystkim przez organizatora. Początkowo miejsca wykorzystywane do kąpieli miały za sprawą woli i możliwości organizatorów podnosić swój status i zostać przekształcone w kąpieliska, jednak w praktyce okazało się, że organizatorzy kąpielisk zamykają je na rzecz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, które nie spełniają wysokich kryteriów, by mogły funkcjonować. Przed implementacją dyrektywy 2006/7/WE było zewidencjonowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej blisko 1 480 kąpielisk, w tym 1 160 niezorganizowanych tradycyjnie wykorzystywanych przez ludność do kąpieli, zaś obecnie jest ich 201 i ich liczba utrzymuje się na podobnym poziomie od wdrożenia przepisów ww. dyrektywy. Miejsca wykorzystywane do kąpieli zostały przewidziane przez ustawodawcę, mającego na względzie zapewnienie również bezpieczeństwa osobom kąpiącym się podczas zorganizowanego krótkotrwałego wypoczynku letniego (obozy harcerskie, sezonowe ośrodki wypoczynkowe lub gospodarstwa agroturystyczne). Miejsca te charakteryzują się, w odróżnieniu od kąpielisk, inną formą nadzoru sanitarnego nad jakością wody w zakresie zapewniającym wyeliminowanie zagrożeń zdrowotnych w czasie kąpieli.

Dlatego też, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich osób korzystających z tej formy rekreacji Główny Inspektorat Sanitarny zaproponował zmianę w procedowanym projekcie ustawy Prawo wodne, definicji miejsca wykorzystywanego do kąpieli na miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które będzie funkcjonowało nie dłużej niż 30 dni. Biorąc pod uwagę, iż jest to proces długotrwały, a efekty jego działań z pewnością nie będą jeszcze zauważalne w kolejnym sezonie, Główny Inspektorat Sanitarny w 2016 r. zwrócił się do powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych o podejmowanie ciągłych działań edukacyjnych i informacyjnych promujących tworzenie kąpielisk (zamiast miejsc wykorzystywanych do kąpieli). Zadanie to było realizowane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Terminarz organizacji kąpielisk

 • do 31 grudnia każdego roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte organizator kąpieliska składa wniosek do właściwego terenowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk danej gminy (art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.),
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w przypadku przekazania przez organizatora kąpieliska niepełnej dokumentacji niezbędnej do jego umieszczenia w wykazie kąpielisk, wzywa do jej uzupełnienia w terminie do 7 dni (art. 34a ust. 5 ustawy Prawo wodne),
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk i podaje projekt uchwały do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do wykazu, nie krótszy niż 21 dni od jego ogłoszenia (art. 34a ust. 7 ustawy Prawo wodne),
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi oraz propozycje do projektu uchwały w terminie nie dłuższym niż 14 dni (art. 34a ust. 8 ustawy Prawo wodne),
 • do 15 kwietnia każdego roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk do zaopiniowania właściwemu: dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich, również właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego, którzy w ciągu 14 dni wydają opinię do przekazanego projektu (art. 34a ust. 9 ustawy Prawo wodne),
 • do 31 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy (art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne),
 • po podjęciu uchwały o wykazie kąpielisk, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego,
 • Główny Inspektor Sanitarny przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego przedstawia Komisji Europejskiej informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego,
 • zgodnie z przyjętą przez Komisję Europejską praktyką pobierania pierwszej próbki wody do badań w kąpielisku, próbka wody przed otwarciem sezonu kąpielowego powinna zostać pobrana nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu.

1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 466 z późn. zm.)

2 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w polityce wodnej z Dz.U.L.327 z 22.12.2000)